Vereniging

Website
Er zal blijvend onderhoud worden gepleegd en diverse verbeteringen aangebracht. Aan u willen we vragen kritisch mee te blijven kijken en zo mogelijk met creatieve ideeën te komen. Via de Contact pagina ontvangen wij gaarne uw reacties.
Om te voorkomen dat er in "MIJN PROFIEL" enige vervuiling ontstaat in willekeurige tekst opmaak, wordt u dringend verzocht om zoveel mogelijk de gangbare (militaire) afkortingen te gebruiken, alsmede velden te wijzigen met hoofdletters c.q. kleine letters zoals dat standaard was ingevuld.
Belangrijk!: Om te zorgen voor een goede communicatie met u, wijzig uw e-mailadres in het juiste adres in “MIJN PROFIEL”! 

Beleidsplan omgang Officieren Genie
Het bestuur roept u allen (jong en oud) op om vooral ook de website te gebruiken om belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenissen bij leden kenbaar te stellen bij het bestuur. Dit kan via pagina “Contact => webbeheerder”. Zo kan het bestuur adequaat reageren conform ons beleidsplan. Indien een snelle reactie wordt verwacht, gaarne hiervan telefonische melding.
Voor compleet beleidsplan: pagina

Is uw account nog actueel?

Sinds we de ledenadministratie in het afgesloten deel van de website hebben opgenomen brengt slechts een beperkt aantal leden wijzigingen aan, o.a. adres- en rangwijzigingen in hun persoonsgegevens. Mogelijk dat velen van u geen gebruikersnaam en wachtwoord meer in het bezit hebben. Om de ledenadministratie actueel te houden, maar ook onze nieuwsbrief te ontvangen is het noodzakelijk dat leden deze wijzigingen aanbrengen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord, vraag die dan aan bij de webbeheerder. Een ander voordeel, in het afgesloten deel van de website is de hele ledenlijst opgenomen en belangrijke bestuursmededelingen. Tevens kunt u na overlijden van een collega de details van de uitvaart vinden.

Gaat u op uitzending?

De VOG besteedt aandacht aan uitgezonden genieofficieren door hen in het inzetgebied een brief of kaart te sturen en gelijktijdig bij het thuisfront een bloemetje te bezorgen. Het is een uiting van de kameraadschap die we samen beleven. Helaas blijkt het erg moeilijk informatie over uitzendingen te krijgen. Daarom deze oproep aan u om even door te geven of uzelf binnenkort op uitzending gaat (of misschien nu al op uitzending bent?) of ons op de hoogte te stellen van een (aanstaande?) uitzending van een naaste genie collega. Doe dit via Contactpagina (secretaris).

Lief en leed, laat het ons weten.

Hoe bereik ik de VOG snel bij vreugdevolle en minder vreugdevolle gebeurtenissen. Geef ook door indien u op uitzending gaat! Stuur een bericht aan onze secretaris Maj bd Daan Janse; u kunt hem bereiken via de Contactpagina (secretaris).